معاون فنی مرکز بهداشت گلستان:

۴۹۰ هزار نفر گلستانی در طرح غربالگری دیابت و فشار خون شرکت کردند

معاون فنی مرکز بهداشت استان گلستان گفت: در طرح غربالگری دیابت و فشار خون ۴۹۰ هزار و ۳۳۸ نفر گلستانی شرکت کردند.

بع گزارش ساجد خبر،سید مهدی صداقت اظهار کرد: طرح غربال گری دیابت و فشار خون همزمان با سراسر کشور از ۲۰ آبان آغاز شده و تا ۱۵ دی ادامه دارد که تا کنون ۴۹۰ هزار و ۳۳۸ نفر در گلستان غربالگری شدند.

وی با اشاره به اینکه فقط ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۲۲ هزار و ۸۳۳ نفر از مردم استان در این طرح شرکت کردند، افزود: تعداد بیمار غربالگری شده با سابقه قبلی دیابت ۳۴ هزار و ۹۰ نفر ثبت شد.

معاون فنی مرکز بهداشت استان گلستان گفت: در این دور از غربالگری ۵۶ هزار و ۳۴۸ نفر دچار فشارخون با سابقه قبلی شناسایی شدند.

وی با اشاره به اینکه ۱۲ هزار و ۳۶۵ نفر جز بیماران جدید دیابت در استان شناسایی شدند که از بیماری خود خبر نداشتند، اظهار کرد: ۴۴ هزار و ۶۶۰ نفر از گلستانی‌ها دچار بیماری پیش دیابت هستند.

صداقت تعداد بیماران جدید فشار خون در استان را ۸ هزار و ۵۵۵ نفر اعلام کرد و گفت: در استان ۹۷ هزار و ۷۱۱ نفر دچار پیش فشار خون هستند.