لزوم جلب نظر افراد متخصص برای ماندگاری در صنعت

رییس خانه صنعت و معدن استان گلستان گفت: کمبود نیروی متخصص در حوزه صنعت به عنوان یک بحران جدی در آینده است بنابراین برای جلب نظر افراد متخصص و حفظ آنها در صنایع باید راهکاری اندیشیده شود.

به گزارش ساجد خبر، بهرامی اظهار کرد: بحران کمبود تعداد کارکنان متخصص می تواند یک بحران جدی در هر سازمان باشد. در واقع افراد متخصص در هر سازمان از ارزشمندترین دارایی‌های آن سازمان به‌حساب می‌آیند.

وی افزود: باید فکری اندیشیده شود تا ضمن جلب نظر کارگران، نیروی کار متخصص در یک دوره کوتاه از چرخه تولید خارج نشوند چراکه این افراد ارزنده و کمیاب هستند.

بهرامی گفت: خروج و بازنشستگی نیروی های متخصص هرچند مطابق قانون است اما باعث هدررفتن سرمایه انسانی می شود چراکه تجربه این افراد می تواند تا یک دهه دیگر کمک به صنعت و تولید استان باشد.

وی بیان کرد: با مصوبه اخیر مجلس در خصوص افزایش سن بازنشستگی، تقاضای بازنشستگی پیش از موعد افزایش می یابد که این سبب فشار زیاد به صندوق های بازنشستگی خواهد شد.