رییس اتاق بازرگانی گرگان:

قرار دادن کارت بازرگانی در اختیار دیگران تعهد آور است

رییس اتاق بازرگانی گرگان گفت: بهتر است جوانانی که کارت های بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار میدهند بر این موضوع اجحاف داشته باشند که این کار برای آنها ایجاد تعهد و مشکل می کند.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، امیر یوسفی در جمع جوانان صادر کننده اظهار کرد: با شرایط فعلی که برای صادرات  در رابطه با برگشت ارز بوجود آمده عملا بسیاری از صادر کنندگان از چرخه صادرات ممکن است خارج شوند.

وی افزود: جوانان صادر کننده باید با جدیت و درایت هوشمندانه د این مسیر قدم بردارند و شاید جسارت  آنها موجب شود که مسولان راهی برای برون رفت از مشکلات صادرات تدبیر کنند.

یو سفی گفت: به رغم مشکلات موجود اما همچنان به افق های روشن امید داریم و سعی میکنیم از تجربیات خود به جوانان رهنمودهای بیشتری ارایه دهیم.

وی بیان کرد: اتاق بازرگانی متعلق به جوانان فعال اقتصادی و صادر کننده است و می توانند از امکانات این اتاق استفاده کنند.

یوسفی گفت: انجمن جوانان کارآفرین استان. میتوان. درخواست بودجه ایهود را به ما تحویل دهند و ما نیز آن را اتاق بازرگانی ایران ارسال و  آنها در صورت پذیرش در خواست بودجه را مستقیم برای این انجمن  واریز کنند.