بازگشت به تولید پس از ۵ سال رکود

با ورود دادستان مرکز استان ، کارگاهی که از سوی یکی از موسسه های اعتباری استان در ازای بخشی از بدهی تملک و تعطیل شده بود ، دوباره به مالک بازگردانده شد تا تولید آن از سرگرفته شود.

به گزارش ساجد خبر، دادستان مرکز استان گلستان گفت: یکی از موسسه های اعتباری استان سال ۱۳۹۷ این کارگاه شیرینی پزی را برای بخشی از بدهی خود توقیف کرد و از آن زمان تاکنون، تولید در این کارگاه راکد ماند.
اسپانلو افزود: پس از طرح مشکل مالک این کارگاه در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، این موضوع درجلسات متعدد با حضور مسئولین موسسه بررسی و پس از توافق دستور رفع توقیف این کارگاه و بازگرداندن آن به مالک صادر شد .
وی با اشاره به اینکه: امروز کارگاه به مالک تحویل و قرار است به زودی پس از بهسازی و تعمیر دستگاه های آن، تولید را شروع کند.
این کارگاه درشهرستان آق قلا قرار دارد و تا پیش از تعطیلی ۱۵ کارگر داشت و بخشی از شیرینی ، قنادی های شهر گرگان را تولید می کرد.