مدیر عامل آب منطقه ای گلستان:

وضعیت آب های زیرزمینی گلستان خوب نیست

مدیر عامل آب منطقه ای استان گلستان گفت: در حال حاضر وضعیت آب منطقه ای در استان خوب نیست و نیازمند چاره اندیشی در این حوزه هستیم.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، ایرج حیدریان صبح امروز در همایش منطقه ای سازگاری با خشکسالی در کشاورزی، اظهار داشت: آبخوان های عمیق استان حدود ۱۴ متر و آبخوان های کم عمق ۱/۲دهم متر کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: از تعداد ۱۴ سد موجود در استان دو سد مهم که آب را تامین میکند به شدت کاهش، آبگیری داشته است به طوری که در حوزه سد اترک ۱درصد و در گرگان رود ۱۰درصد حجم سد ها آبگیری شده است.

حیدریان گفت: از کل سدها فقط ۷/۷ دهم آبگیری شده و میزان بارندگی ها در حوزه اترک ۳۸ و در گرگان رود ۲۵درصد کاهش داشته است.

مدیر عامل آب منطقه ای گلستان بیان کرد: تبخیر و تعرق آب در ماه بهمن سال گذشته ۱۳/۵درصد نسبت به سال های قبل بیشتر شده است.

وی ادامه داد: از کل آب های تجدید پذیر ه ۲۴۰ میلیارد متر مکعب است ۱۴۰میلیارد متر مکعب را از دست داده ایم.
به گفته حیدریان، باید با جدیت به دنبال مدیریت منابه آب در استان باشیم، چرا که کمبود اساسی ترین نیاز مردم همه را دچار مشکل میکند.