تجهیزات ۲۰ شهربازی ناایمن در گرگان پلمب شد

دادستان مرکز گلستان گفت: در راستای حفظ حقوق عامه و برای پیشگیری از بروز خطر برای کودکان، تجهیزات ناایمن ۲۰ شهربازی در گرگان پلمب شد.

به گزارش ساجد خبر، محمود اسپانلو افزود: این تجهیزات با حضور تیمی متشکل از معاونت پیشگیری دادستانی گرگان، اداره کل استاندارد و شهرداری تشکیل شد و طی ۲ ماه وسایل بازی شهربازی‌های شهرستان بررسی شد.

اسپانلو گفت: در این بازدیدها در مجموع تجهیزات ۲۰ شهر بازی به تعداد ۶۲ دستگاه در شهر گرگان به علت نگرفتن تاییدیه استاندارد، ناایمن تشخصی داده و پلمب شد.

وی افزود: شهربازی‌های ناایمن و استفاده دوباره از تجهیزات آنها، فقط در صورت دریافت مجوزهای ایمنی و استاندارد، بازگشایی خواهد شد.‌