دبیر کارگروه همبستگی اجتماعی و هویت ملی وزارت عتف:

دومین جشنواره ملی رسانه ای تقریب با عنوان «ما تمدن سازیم» برگزار می شود

دبیر کارگروه همبستگی اجتماعی و هویت ملی وزارت عتف، گفت: دومین جشنواره ملی رسانه ای تخصصی تقریب با عنوان «ما تمدن سازیم» برگزار می شود.

به گزارش ساجد خبر، «حسن بیارجمندی» در نخستین جلسه ستاد راهبردی رویداد ملی اجتماعی و فرهنگی«ما تمدن سازیم» و دومین جشنواره رسانه ای تخصصی تقریب با عنوان «وحدت، همبستگی اجتماعی و هویت ایرانی -اسلامی» که به ریاست استاندار گلستان و با حضور رؤسای کارگروه ها و دبیران برگزار شد، اظهار کرد: در زنجیره تمدن سازی نوین اسلامی؛ آنچه در دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی آنهم در جامعه متنوع و متکثر کنونی ما – که ویژگی بارز آن تنوع اقوام و مذاهب رسمی است- مورد نیاز می باشد؛ تقریب، وحدت اسلامی و همبستگی اجتماعی است.

به گفته وی؛ قطعا نقش رسانه در فضای کنشگری ۵ بعدی با توجه به تجربه دومین اجلاس بین المللی منطقه ای وحدت اسلامی  کاملاً ملموس است و این طراحی رویداد و برنامه ها و حرکت ترکیبی و شناختی آن در عصر مفهومی و در فضای کنشگری ۵ بعدی دست برتر ما را نشان خواهد داد.

دستیار استاندار گلستان در امور اقوام و مذاهب، طراحی رویداد ملی «ما تمدن سازیم» را مبتنی بر این الگو با تأکید بر همبستگی اجتماعی و هویت ایرانی – اسلامی دانست و گفت: طرح رویداد ملی «ما تمدن سازیم» و دومین جشنواره رسانه ای تخصصی تقریب مذاهب با عنوان «وحدت اسلامی، همبستگی اجتماعی و هویت ایرانی – اسلامی» با همین رویکرد مطرح و تصویب شد.

وی افزود: ساختار اصلی رویداد ملی و کارگروه های دهگانه آن بر اساس چارت ابلاغی است که متولی برگزاری رویدادهای تخصصی در چارچوب موضوعات اعلامی و در قالب های یاد شده با تأکید بر همبستگی اجتماعی و هویت ایرانی – اسلامی است.

به گفته وی؛ بخش جشنواره به اقتضای فضای حکمرانی فیزیکی و مجازی، تولیدات محتوی این کارگروه ها را که در فضای رسانه اختصاصی خود نشر داده اند؛ به صورت هم جهت به یک جریان ترکیبی و گفتمان شناختی مبدل می کند؛ به عبارتی این نهرهای جریان ساز با ترکیب هم تبدیل به یک رود خروشان و جریان غالب می شوند.