مدیرکل بنیاد مسکن گلستان:

زمین مورد نیاز برای نهضت ملی در شهرهای دارای متقاضی موثر تامین شد

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت گلستان، زمین موردنیاز برای دو سال اجرای طرح نهضت ملی مسکن دارای متقاضی مؤثر تامین شده است.

به گزارش ساجد خبر، سید محمد حسینی  اظهار کرد: ۸۰ درصد از تعهد چهار ساله زمین مورد نیاز احداث نهضت ملی مسکن روستایی در روستاهای گلستان تأمین شده و در حال تملک و یا تملک شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان افزود: در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و یا روستاهایی که دارای متقاضی مؤثر بوده اما زمین مورد نیاز تأمین نشده در حال شناسایی اراضی مازاد دولتی در حریم و یا مجاور آنها بوده و یا تلاش می‌کنیم از طریق پروژه‌های خودمالکی این طرح اجرا شود.

وی گفت: سال ۱۴۰۲ در حوزه نهضت ملی مسکن سال نهضت ساخت انبوه سازی بوده زیرا بسیاری از اراضی در روستاها شناسایی، تفکیک و در حال تملک و یا تملک شده است.

حسینی ادامه داد: ۹۸ درصد از تعهد سال دوم احداث نهضت ملی مسکن در حوزه روستایی تأمین شده که از این درصد، ۸۰ درصد آنها منتهی به انعقاد قرارداد در بانک‌ها و ۷۶ درصد این قراردادها منتهی به پرداخت تسهیلات بانکی و شروع عملیات اجرایی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان بیان کرد: استان گلستان دارای ۲۶ شهر زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت بوده که بنیاد مسکن گلستان مجری احداث طرح نهضت ملی مسکن بوده و تاکنون زمین مورد نیاز برای دو سال احداث مسکن ملی برای متقاضیان مؤثر تأمین شده است.

وی یادآور شد: تمام متقاضیانی که تأیید نهایی شده و وجه اولیه خود را در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن واریز کردند تعیین تکلیف شدند.