دادستان گرگان:

مراکز خرید مروج بی حجابی پلمب می شوند

دادستان مرکز استان گلستان گفت: برای پلمب پاساژهای که تذکرهای حجاب را جدی نگیرند، تردید نمی کنیم.

به گزارش ساجد خبر، محمود اسپانلو اظهارکرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، آمران به معروف را باید در همه پاساژها و مراکز خرید مستقر کند.

دادستان مرکز استان گلستان افزود: اصناف هم باید یک نفر را در کنار آمران به معروف برای برخورد با بی حجاب ها در مراکز خرید مستقر کند و اگر نمی توانند برخورد کنند به ما گزارش دهند تا دستور پلمب صادر کنیم.

وی گفت: اگر از ضابطان قضایی گزارشی بیاید که در پاساژی بی حجابی هست و تذکر دادیم و عمل نکردند، برای پلمب آن مرکز خرید، به هیچ عنوان تردید نمی کنیم.

اسپانلو، خطاب به آمران به معروف هم گفت: به عنوان دادستان تکلیف دارم از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنم و در کنار آنها برای برخورد با پدیده بی حجابی ایستاده ایم.

دادستان مرکز استان گلستان خطاب به مدیران هم گفت: اگر گزارش مستندی به دست ما برسد که مسئولی در حوزه حجاب، مسئولیتی داشته اما به وظیفه خود عمل نکرده باشد، قطعا برخورد می کنم.

اسپانلو ادامه داد: در موضوع حجاب حتی کارهای سلبی و برخورد قضایی هم ماهیت فرهنگی دارد.

وی با تاکید بر مداومت و استمرار اقدامات در حوزه حجاب گفت: جبهه دشمن سال ها کار کرده تا به اینجا رسیده است و نباید انتظار داشته باشیم یکی دو روزه کار را جمع کنیم و نیاز به کار فرهنگی مستمر در کنار اقدامات سلبی دارد.