۱۷ بنای غیرمجاز در شهرستان گرگان تخریب شد

به گزارش ساجد خبر، محمود اسپانلو اظهارکرد: بناهای غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان گرگان امروز تخریب شد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان با تاکید بر تمرکز دستگاه قضای برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، گفت: امروز ۱۷ بنای غیرمجاز در حال ساخت در روستاهای سیاهتلو، فیض آباد و اراضی انتهای جرجان ۱۵ […]

به گزارش ساجد خبر، محمود اسپانلو اظهارکرد: بناهای غیرمجاز در زمین های کشاورزی شهرستان گرگان امروز تخریب شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان با تاکید بر تمرکز دستگاه قضای برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، گفت: امروز ۱۷ بنای غیرمجاز در حال ساخت در روستاهای سیاهتلو، فیض آباد و اراضی انتهای جرجان ۱۵ گرگان تخریب شد.

اسپانلو افزود: با تخریب این بناها از تغییر کاربری بیش از ۱۸ هزار مترمربع زمین کشاورزی جلوگیری شد.

وی گفت: دستگاه های متولی مانند امور اراضی، منابع طبیعی و امور آب مکلف هستند ساخت و سازهای غیرمجاز را همان ابتدای کار متوقف کنند و قانون هم به این دستگاه ها اجازه داده است بدون طی تشریفات قضایی، این ساخت و سازها را تخریب کنند.