مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان:

جریمه میلیاردی فروشنده سرویس خواب

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان گفت: یک فروشنده سرویس خواب و کمد چوبی درتعزیرات حکومتی به جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش ساجد خبر، تقی حسام اظهار کرد: حسب شکایت  شاکی خصوصی وگزارش سازمان صنعت،معدن و تجارت استان  علیه  فروشنده سرویس خواب و کمد چوبی، مبنی بر تقلب به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال و در دستور کار رسیدگی شعبه بدوی قرار گرفت.

تقی حسام افزود:  شعبه پس از احضار متهم و رسیدگیهای قانونی لازم، بر اساس شواهد وقرائن موجود و گزارش کارشناس رسمی دادگستری ، تخلف تقلب در فروش سرویس خواب و کمد چوبی را محرز دانسته و با استناد به مرتبه اول ماده ۵۹ قانون اصلاح قانون نظام صنفی و ماده ۲مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون ریال درحق دولت و به پرداخت مبلغ یکصد ونود میلیون ریال بابت جبران خسارت وارده در حق شاکی خصوصی محکوم کرد.

عضو شورای قضائی استان درادامه گفت: پس ازواخواهی متهم، پرونده مذکورمجدد درشعبه ششم بدوی گرگان مورد رسیدگی قرار گرفت و رای صادره تائید شد.

ایشان درخاتمه از مردم شریف استان درخواست کردند درصورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، صنفی و… موضوع را حضوری و یا از طریق تلفن۱۳۵ویا سامانه ۱۳۵به تعزیرات حکومتی ویا  با تلفن۱۲۴به سازمان صمت ویا جهاد کشاورزی استان گزارش نمایند.