مدیر کل تعزیرات حکومتی گلستان :

یک شرکت آرد به جزای میلیاردی محکوم شد

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گلستان گفت: یک شرکت آرد بابت عدم تحویل سهمیه آردمحکوم به جزای نقدی میلیاردی شد.

به گزارش ساجد خبر، تقی حسام  اظهار کرد: براساس گزارش مدیریت جهادکشاورزی آق قلا  وگزارش شرکت غله وخدمات بازرگانی مبنی براینکه شرکت آرد مذکور دربازرسی انجام شده مشخص گردید که به مقداربیش از ۴۹۲ کیسه آرد سهمیه خردادماه ۱۴۰۱ را تحویل ننموده است .

وی افزود:پس از ارجاع پرونده به شعبه اول بدوی کردکوی و ثبت و جری تشریفات قانونی مدیرعامل با معرفی خود به شعبه و ارائه قبوض باسکول  منکر عدم تحویل آرد شده واعلام داشته که کارخانه تعطیل می باشد ورئیس شعبه اول بدوی کردکوی قرار منع تعقیب صادر می کند

عضوشورای قضائی استان در ادامه گفت:با تجدید نظر خواهی مدیرکل تعزیرات حکومتی پرونده مذکور مجدد در شعبه دوم تجدید نظر اداره کل بررسی وشرکت آرد مذکور به استناد ماده ۳۸ قانون تعزیرات حکومتی و بند ث مادتین ۳۷ و۳۸ و رعایت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به مبلغ دومیلیارد و هشتصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می شود.

وی ازتمامی شهروندان استان درخواست کردند درصورت مشاهده هرگونه تخلفات اقتصادی وصنفی  و…موضوع را به صورت حضوری ویا از طریق سامانه اینترنتی ۱۳۵و یا از طریق تلفن سه رقمی ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی ویا از طریق تلفن۱۲۴ به سازمان صنعت،معدن وتجارت ویا جهاد کشاورزی گزارش نمایند.