پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در ۲۶ هزار مترمربع از زمین‌های کشاورزی گرگان

دادستان مرکز استان گلستان گفت: برای پیشگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغی، ۳۲ سازه در حال ساخت در اراضی کشاورزی گرگان به مساحت ۲۶ هزار مترمربع تخریب شد.

به گزارش ساجد خبر، محمود اسپانلو اظهار کرد: این سازه‌ها در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی و باغی در روستاهای کلاجان قاجار، کلاجان سادات، چالکی، ورسن و لمسک با حضور نماینده دادستان تخریب شد.

اسپانلو افزود: احکام قطعی قلع و قمع ۹ بنای ساخته شده نیز به مساحت حدود هزار مترمربع اجرا شد.