دبیر خانه کشاورز استان گلستان:

اختصاص زمین مرکز تحقیقات جهادکشاورزی گنبد به نهضت ملی مسکن مورد بررسی شود

دبیر خانه کشاورز استان گلستان با اشاره به اهمیت مرکز تحقیقات جهادکشاورزی گنبدکاووس در معرفی ارقام به بهره برداران استان و کشور، گفت:مساله واگذاری بخشی از زمین مرکز تحقیقات جهادکشاورزی گنبدکاووس به طرح نهضت ملی مسکن باید ریشه ای مورد بررسی قرار گیرد تا آینده کشاورزی استان و کشور نابود نشود.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، علیقلی ایمانی امروز در نشست اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان اظهار کرد: با توجه به این که قلب کشاورزی استان گلستان در مرکز تحقیقات جهادکشاورزی گنبدکاووس قرار دارد ولی بخشی از زمین این مرکز به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته است.

وی افزود: این مرکز تحقیقات نقش سازنده در پایداری در تولید امنیت غذایی با پوشش ۴۰۰ هزار هکتار زمین دیم استان و کشوری را با معرفی ارقام ایفا می کند، نباید اراضی آن تغییرکاربری داده شود.

ایمانی تاکید کرد: مساله واگذاری بخشی از زمین مرکز تحقیقات جهادکشاورزی گنبدکاووس باید ریشه ای مورد بررسی قرار گیرد تا آینده کشاورزی استان و کشور نابود نشود.