وضعیت سایت پسماند آزادشهر با همکاری دانشگاه‌ها ساماندهی می‌شود