رئیس هیئت مدیره مخابرات ایران خبر داد:

تخصیص ۵۰۰ تا یک هزار میلیارد تومان برای توسعه فیبر نوری در گلستان

رئیس هیئت مدیره مخابرات ایران گفت: برای توسعه فیبر نوری باید بین ۵۰۰ تا یک هزار میلیارد تومان در گلستان هزینه صرف شود.

به گزارش ساجد خبر، دکتر ابراهیم محمودزاده در مراسم آغاز عملیات اجرایی نهضت جهادی توسعه فیبر نوری مخابرات ایران در استان گلستان اظهار کرد: توسعه فیبر نوری انتهای کار ما نیست و نخستین گام برای ایجاد زیست بوم جدید مخابرات است و باید بین ۵۰۰ تا یک هزار میلیارد تومان در گلستان هزینه صرف شود و می خواهیم از سرمایه اصلی شرکت به استان ها قرض دهیم و بتوانیم هزینه جاری اجرایی این طرح را تامین کنیم.

وی افزود: توسعه فیبر با هدف افزایش خدمات به مردم و مشتریان در قالب دیتا و همه مجموعه که مشترکان نیاز دارند در نظر گرفته شده و باید این خدمات توسعه پیدا کند.

رئیس هیئت مدیره مخابرات ایران با بیان اینکه موضوع ایجاد زیست بوم جدید در مخابرات که یکی از آنها توسعه فیبر است تصریح کرد: امروز بنا داریم که بتوانیم یکی از موضوعاتی که در حوزه مخابرات پیگیری کنیم توسعه فیبر نوری است تا بتوانیم نگار جدیدی در حوزه مخابرات ایجاد کنیم.

دکتر محمودزاده ادامه داد: باید از منابع غیرمولد برای اجرای فیبر که زیرساخت مهم توسعه استان ها است را بتوانیم اجرایی کنیم و گلستان شاخص های برجسته ای دارد که می توانیم به توسعه روستایی در آن اشاره کرد.

وی افزود: افتخار می کنیم که اجازه می دهیم این توسعه در گلستان اتفاق بیفتد و باید فیبر نوری را در استان ها توسعه دهیم.