مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان:

توسعه گلستان بدون روستاها به نتیجه نمی‌رسد

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان گفت: هرگونه برنامه‌ریزی برای توسعه و آبادانی گلستان باید با نگاه ویژه و عملیاتی به روستاهای این استان اجرا شود و توسعه گلستان بدون توجه به ظرفیت روستاها نتیجه ایده آل به دنبال نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، سیدکمال محب‌حسینی اظهار کرد: استان گلستان به سبب ساختار جغرافیایی و اقلیمی خاص خود از جوامع روستایی زیادی برخوردار است و بیشتر جمعیت استان در مناطق وستایی سکونت دارند.

وی افزود: به عقیده کارشناسان ﺗﻮسعه ﺭﻭﺳﺘﺎﻳی ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻮسعه ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی است و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ مانند ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﺯﺭﺍﻋﻲ، ﺍﮐﻮﺗﻮﺭﻳﺴﻢ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳتی، فعالیت ﻫﺎی ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﺰﺭﻋﻪ، ﺗﻮسعه ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻛﺎﻟﺒﺪی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی را شامل می‌شود.

محب حسینی گفت: بهره برداری از منابع طبیعی، ﺍﺭﺗﻘﺎی ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ، ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺆﺛﺮ، ﺍﺭﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭی ﺩﺭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی، ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ متنوع ﺳﺎﺯی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ روستا از جمله مهمترین مولفه های توسعه پایدار در روستاها است.