پایان اختلاف بر سر تقسیم ارثیه ۵ میلیارد تومانی در گرگان

پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف گرگان به دعوای 6 ساله بر سر ارث و میراث، پایان داد.

به گزارش ساجد خبر، رئیس توسعه حل اختلاف گلستان گفت: “در راستای پویش کشوری به عشق امام حسین (ع) گذشت می کنم” اختلاف ۶ ساله اعضای یک خانواده بر سر میراث پدری با پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف گرگان، ختم به خیر شد.

احمد جعفری گفت: کشمکش فرزندان این خانواده ۸ نفره بر سر نحوه تقسیم اموال تا دعوا و نزاع چندباره و تشکیل پرونده های متعدد در محاکم هم پیش رفت.

معان قضایی رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: پرونده این اختلاف اوایل مرداد امسال برای صلح و سازش از دادگاه به شعبه هفت شورای حل اختلاف گرگان ارجاع شد.
جعفری افزود: سرانجام پس از چندین نشست با پادرمیانی اعضا شورای حل اختلاف، ورثه درباره چگونگی تقسیم اموال به توافق رسیدند و به این ترتیب کشمکش ۶ ساله ، تمام شد.

احمد جعفری افزود: با حل و فصل اختلاف اعضای این خانواده، تمام پرونده هایی که از سال ۱۳۹۶ در محاکم استان برای تقسیم ماترک تشکیل داده بودند هم ، بسته شد.

همزمان با آغاز محرم ، پویش «به عشق حسین (ع) می بخشم» همزمان با سراسر کشور در گلستان نیز با هدف ترویج و گسترش فرهنگ صلح و سازش، به راه افتاد.