استاندار گلستان:

آب بندان های غیر مجاز در بستر رودخانه ها تخریب می شود

استاندار گلستان گفت : بر اساس مصوبه شورای تامین استان و در یک برنامه زمانبندی ، آب بندان های غیرمجاز بستر رودخانه های استان تخریب می شود.