عضو هیات علمی دانشگاه گلستان:

دولت رئیسی در تلاش برای توافقات بهتر از برجام است

عضو هیات علمی دانشگاه گلستان گفت: در شرایط فعلی ورود ایران با دیپلماسی قوی تر می تواند نتایج بهتری را به دنبال داشته باشد، از طرفی کشورهایی مثل روسیه و چین به دلیل مخالفت با سیاست های رئیس جمهوری قبلی امریکا در شرایط کنونی بستر مناسبی برای توافقات برجام بوجود می آید.

به گزارش ساجد خبر، حامد رضایی در خصوص تفاوت مذاکرات ایران در دولت رئیسی و روحانی اظهار کرد: دو دولت در رویکردهای توافقات بین المللی با هم در تمایز هستند.

وی افزود: دولت روحانی چاره کار و برون رفت از چالش‌های اقتصادی را دیپلماسی بین المللی می دانست و برای همین به توافقات برجام تن داد و تا حد زیادی هم ایران به تعهدات خود عمل کرد و لیکن طرفهای مقابل چون از منظر قلدرمابانه و زورگویی خودشان از یک سو و از سویی دیگر نیاز و عجز دولت وقت تشنگی آنها و زیاده خواهی شان افزایش داد و نهایتاً مذکرات برجام به نفع ایران تمام نشد.

عضو هیات علمی دانشگاه گلستان بیان کرد: در دولت رئیسی و قبل از آن شعار و ادعای شکست برجامی به شکل و گونه قبلی مطرح شد و نگاه به اقتصاد درون زا و عدم وابستگی به خارج از مرزها وجود دارد، لذا دولت رئیسی برای پایبندی به باورها، رویکرد و شعارهای خود توافقات بهتر و مناسب تر از برجام برای ایران متصور است.

رضایی با اشاره به اینکه دولت رئیسی راه پیشرفت و رفع موانع اقتصادی را تقویت قدرت اقتصادی درونی می داند و مذاکره های بین المللی موجود را تنها برای احیای تعهدات بر زمین مانده تا کنون توسط طرفهای مقابل می داند، بیان کرد: کف تعهدات ایران همان است که انجام شد و بیشتر از این به زیاده خواهی فشارهای خارجی قایل نیست.

وی گفت: ایران در حال حاضر در شرایط شدیدترین حد اعمال تحریمها قراردارد. بنابراین طرفهای توافق بیش از این نمی توانند ایران را تحت فشار قرار دهند و چاره ای جز برگشت به توافقات قبلی را ندارند ضمن اینکه ایران باید ضررهای حاصل از عدم انجام تعهدات به طرف های مقابل را نیز مطالبه نماید.

عضو هیات علمی دانشگاه گلستان افزود: چنانچه تیم  مذاکره کننده با درایت و حوصله به پیش رود نتایج خوبی را می توان به نفع ایران رقم زد. داشتن دیپلماسی مقتدرانه تنها روش نتیجه بخش در یک توافق برد-برد است، در غیر اینصورت زیاده خواهی قدرتها راهی جز مقاومت را باقی نخواهد گذاشت.

رضایی تاکید کرد: اصل موضوع توافق برجام فشار بر ایران برای دست کشیدن از بسیاری از حوزه های پیشرفت همچون دانش هسته ای، موشکی و سلولهای بنیادی و غیره است.

وی با بیان اینکه وابستگی برنامه های اقتصادی دولت قبل و حتی دلبستگی آنها به غرب طرفهای مقابل را بیشتر تحریک و تشنه کرد تا امتیازهای بیشتری را مطالبه کنند، ابراز کرد: به همین دلیل تیم مذاکره کننده فعلی راه سختی را در پیش دارد تا آن تشنگی را با نا امیدکردن از بین ببرد و هم اینکه وعده ها و شعارهای آرمانی در دیپلماسی مقاومت را محقق سازد.

عضو هیات علمی دانشگاه گلستان گفت: ایجاد تحریم های ظالمانه بر علیه ایران به دستور امریکا برای دوره طولانی تاب آوری کشورهای همراه و همکار امریکا را کم خواهد کرد و هزینه های هنگفتی را برای امریکا ایجاد می کند.

رضایی ادامه داد: در شرایط فعلی ورود ایران با دیپلماسی قوی تر می تواند نتایج بهتری را به دنبال داشته باشد. از طرفی کشورهایی مثل روسیه و چین به دلیل مخالفت با سیاست های رئیس جمهوری قبلی امریکا در شرایط کنونی بستر مناسبی برای توافقات برجام بوجود می آید.

وی تصریح کرد: چنانچه ایران در فرآیند برجام با دیپلماسی قوی و هوشمندانه که باید قدرت چانه زنی خود را با کشورهای همراه خود بیشتر کند و حتی توافقاتی را با کشورهای روسیه و چین داشته باشد. بتواند از حقوق ملت ایران دفاع کند و مطالبه نماید، بزرگترین پیروزی خواهد بود که دولت قبلی نتوانست شیرینی آن را بچشد.

عضو هیات علمی دانشگاه گلستان افزود: در صورتیکه با همین دیپلماسی برد-برد طرفهای مقابل با ایران به توافق نرسند علاوه بر ضررهای ایجاد شده در تعهدات انجام شده برجام در دولت قبل که ضررهای سنگینی به دوش ایران افتاد، اقتصاد ایران برای مدت نسبتاً طولانی دچار شرایط تورمی شدیدی خواهد شد.

رضایی گفت: دولت رئیسی پس از یک دوره سخت فشار اقتصادی با تکیه بر قدرت اقتصاد درون زا و دانش بنیانی خواهد توانست بر فشارهای تورمی و تحریمی غلبه نماید.