درخشش نام عضو هیات علمی دانشگاه گلستان در جمع پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر دنیا

براساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نام دکتر علیرضا گودرزی عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی پلیمر دانشکده فنی و مهندسی گرگان در فهرست پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر ایرانی در حوزه های مختلف موضوعی علوم سال 2021 قرار گرفت.
به گزارش ساجد خبر، به نقل از دانشگاه گلستان، گفتنی است اسامی پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر ایرانی در حوزه های مختلف علوم موضوعی براساس پردازش‌های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بر روی داده‌های مستخرج از دو پایگاه ESI و WOS و با روش‌شناسی پیشرفته شناسایی و استخراج شده است.