مدیر عامل گاز گلستان پیش ازخطبه های نمازجمعه کردکوی برصرفه جویی درمصرف گاز تاکید کرد

علی طالبی بعنوان سخنران پیش ازخطبه های نمازجمعه کردکوی با تقدیرازامام جمعه شهرستان، مطالبی را درخصوص فرهنگ سازی مصرف ایمن وبهینه گازطبیعی بیان نموده ولزوم توجه به این موضوع مهم را مورد تاکید قرارداد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ​روابط عمومی شرکت گازاستان گلستان،وی به اهمیت گازطبیعی درچرخه اقتصادی کشوراشاره نمودوگفت: گازطبیعی پس ازانجام مراحل مختلف وصرف هزینه های زیاد  به چرخه اقتصاد کشور وارد شده ودراختیاربخشهای خانگی ،تجاری وصنعتی قرارمیگیرد بنابراین شایسته است ازاین نعمت طبیعی با صرفه جویی درمصرف آن  صیانت نموده و برای نسلهای بعدی نیزنگهداری نمائیم..

طالبی افزود:تمامی  پروژه های گازرسانی کشور به برکت انقلاب وتلاش دولتمردان صورت گرفته  بطوری که در استان گلستان تاکنون تمامی شهرها بهمراه  ۹۰۶ روستای گازرسانی شده  وبیش از  ۷۲ درصد سبد انرژی  استان، گازطبیعی است.

وی دربخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به اهمیت موضوع صرفه جویی به بیان اقداماتی ساده دراین خصوص پرداخت وگفت:تنظیم دمای اطاق بین ۱۸ تا ۲۱ درجه،کم کردن یک درجه دما که کاهش ۶ درصد درمصرف گازو ۱۰ درصد هزینه خانوار را بهمراه دارد، خرید لوازم گازسوزاستاندارد،پوشیدن لباسهای مناسب فصل سرما،مسدود کردن درزها ،خاموش کردن بخاریهای اتاقهایی که مورد استفاده قرارنمی گیردو موارد مرتبط دیگر از راههای مهم صرفه جویی درمصرف می باشد.

مدیرعامل گازگلستان درادامه  برلزوم رعایت نکات ایمنی تاکید نمود وگفت:ضرورت دارد برای فراهم نمودن رفاه خانواده نکات ایمنی منجمله توجه به نشت وسایل گازسوز، محکم کردن دودکشها واطمینان ازسالم بودن و بازبودن مسیرآن ،دردسترس بودن هوای کافی برای وسایل گازسوز وسرویس کردن وسایل را مورد توجه قرارداد.

درهمین رابطه حجت الاسلام محمد شیخی امام جمعه شهرستان کردکوی با تشکرازخدمات شرکت گازدرسطح استان بویژه شهرستان کردکوی ،درخطبه های نمازجمعه توصیه هایی را پیرامون مهم بودن نقش گازطبیعی در زندگی مردم وهمچنین صرفه جویی خانوارها واماکن تجاری وصنعتی درمصرف آن بیان نمودند.