فرماندار گرگان:

اشتغال و سرمایه گذاری یکی از وظایف مهم دهیاری ها است

فرماندار گرگان گفت: نقش دهیاران در روستاها بسیار مهم و اساسی است چراکه وظایف و مسئولیت های بسیار زیادی بر عهده آنان می باشد، یکی از این وظایف مهم بحث اشتغال و سرمایه گذاری است که از مسائل مهم جامعه امروز به حساب می آید.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، محمد حمیدی در کارگاه آموزشی توانمندسازی دهیاری ها به مناسبت هفته گردشگری با موضوع ” نقش دهیاری ها در توسعه گردشگری روستایی” اظهار کرد: نقش دهیاران در روستاها بسیار مهم و اساسی است چراکه وظایف و مسئولیت های بسیار زیادی بر عهده آنان می باشد، یکی از این وظایف مهم بحث اشتغال و سرمایه گذاری است که از مسائل مهم جامعه امروز به حساب می آید.

وی افزود: حرکت در مسیر توسعه گردشگری روستایی و توسعه صنایع دستی از معدود حوزه هایی است که می تواند با هزینه اندک آغازگر درآمدزایی برای یک خانواده و ایجاد اشتغال باشد.

فرماندار گرگان با بیان اینکه یکی از مهم ترین وظایف دهیاران کشف دانش بومی که ریشه در تاریخ روستا دارد، گفت: با بزرگان روستا مشورت کنید، دانش های بومی را کشف کنید، آنها را گسترش داده و تقویت کنید و در مسیر توسعه این دانش بومی حرکت کنید.