دبیر اجرائی خانه کارگر استان گلستان:

ثبت نام وام بازنشتگان تامین اجتماعی غیر حضوری انجام می شود

دبیر اجرائی خانه کارگر استان گلستان گفت: با توجه به وجود بیماری کرونا ثبت نام وام بازنشتگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی غیر حضور انجام می شود.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس و ممانعت از حضور بازنشتگان و مستمری بگیران این سازمان امسال می توانند برای دریافت وام به صورت اینترنتی اقدام کنند و زیر ساخت های لازم برای انجام این فرایند مهیا شده است.

وی افزود: پرداخت وام به بازنشستگان ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی همیشه کمترازبازنشستگان ومستمری بگیران کشوری ولشکری بوده استکه همین مساله موجب اعتراض و نارضایتی افراد تحت پوشش این سازمان شده بود.

طالبا ادامه داد: در راستای همین اعتراض ها سازمان تامین اجتماعی تصمیم گرفت سقف این وام را از ۵ میلیون تومان به ۷ میلیون تومان افزایش دهد اگر چه هنوز با وام ۱۰ میلیون تومانی دیگر بازنشتگان فاصله دارد.

وی افزود: این وام با سود ۴ درصد و توسط بانک رفاه به بازنشتگان و مستمری بگیران این سازمان پرداخت می شود.