مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان:

کاهش شدید ذخیره آب سدهای گلستان

ذخیره آب سد های گلستان در پایان اردیبهشت به 30 درصد ظرفیت کاهش یافت.

به گزارش ساجد خبر، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان اعلام کرد: حجم آب ذخیره شده در ۱۴ سد و تالاب گلستان در پایان اردیبهشت امسال ۷۲ و دو دهم میلیون متر مکعب بود که در مقایسه با ۱۹۶ و دو دهم میلیون متر مکعب پایان اردیبهشت پارسال ۳۷ ونیم درصد کمتر شده است.

سید محسن حسینی افزود:پارسال در این تاریخ ۸۰ درصد ظرفیت سد های استان آب ذخیره شده بود که امسال تنها ۵۰ درصد ظرفیت سدها آب ذخیره شده است.

وی افزود: سد شهید چمران با ۸۰درصد بیشترین و سد وشمگیر  با ۵ درصد کمترین آب ذخیره شده را دارند.

سدهای احداث شده در مسیر اصلی گرگانرود سالانه حدود ۴۰ هزار هکتار از اراضی را در مسیر رودخانه و شبکه سدها آبیاری می کنند،

کاهش ذخیره آب سدهای گلستان