بررسی و تایید مطالعات طراحی تفکیکی سایت معوض روستای جنگلده بالا سد نرماب

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: گزارش مربوط به پروژه مطالعات طراحی تفکیکی سایت معوض روستای جنگلده بالا سد نرماب، توسط کارگروه فنی شرکت آب منطقه ای گلستان بررسی و پس از انجام اصلاحات لازم توسط مهندسین مشاور، به تایید رسید.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، حسن فرازجو اظهار کرد: در این مطالعات، مباحث ارزیابی و تعیین مکان بهینه استقرار، بررسی و شناخت کلی مشخصات مکان جدید از جمله کاربری های موجود و پیشنهادی، طرح ها و برنامه های دستگاه های اجرایی در اراضی مورد نظر، بررسی و شناخت تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی نظیر آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و … مورد بررسی قرار گرفته و با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی – اقتصادی، طرح تفکیکی اراضی در سایت جدید روستای جنگلده بالا ارائه شده است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت ایجاد و تقویت علمی گروه های تخصصی افزود: حسب وظایف محوله ، بررسی و تصویب گزارش های مطالعاتی شرکت آب منطقه ای گلستان در دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب و با همکاری اعضای کارگروه های فنی انجام می شود لذا سعی بر آن است تا در مطالعات فنی به علوم مرتبط با منابع آب ، توجه نموده و با رعایت دستورالعمل های مربوطه، در جهت تدقیق مطالعات گام برداشته شود.