نشست سراسری بسیجیان و اهالی رسانه سراسر کشور؛

حماسه سوم خرداد تا حماسه ۲۸ خرداد و انتخابات

نشست سراسری بسیجیان و اهالی رسانه سراسر کشور، یکشنبه 2خرداد ساعت 21:30 به صورت مجازی در پیام رسان روبیکا برگزار می شود.

نشست سراسری بسیجیان و اهالی رسانه سراسر کشور، یکشنبه ۲خرداد ساعت ۲۱:۳۰ به صورت مجازی در پیام رسان روبیکا برگزار می شود.