کارگروه فنی مطالعات بهنگام سازی برنامه ریزی منابع آب سد نگارستان تشکیل شد

سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: با صدور ابلاغ عضویت از طرف مدیر عامل شرکت برای شش نفر از متخصصین با تحصیلات دکتری و کارشناسی ارشد، کارگروه فنی مطالعات بهنگام سازی برنامه ریزی منابع آب سد نگارستان به منظور بررسی گزارش ها تا تصویب نهایی مطالعات، تشکیل گردید.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسن فرازجو اظهار کرد: در این مطالعات، بهنگام سازی آمار و اطلاعات هواشناسی و هیدرولوژی، منابع و مصارف آب در بخش های شرب، صنعت، کشاورزی و زیست محیطی مورد توجه می باشد که طی جلسه ویدئوکنفرانسی با حضور اعضای کارگروه فنی و گروه مطالعاتی، بحث و تبادل نظر لازم صورت گرفت.

 بررسی شرایط فعلی ، سیاست های تخصیص آب بین بخشی و ارزیابی سناریوهای مدیریتی و توسعه ای ، از دیگر مواردی می باشند که با لحاظ آن ها می توان با تخصیص بهینه منابع آب و در نظر گرفتن روابط اجتماعی – اقتصادی ، منافع حاصله را افزایش داد .
وی در ادامه با اشاره به اهمیت ایجاد و تقویت علمی گروه های تخصصی افزود:  حسب وظایف محوله ، بررسی و تصویب گزارش های مطالعاتی شرکت آب منطقه ای گلستان در دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب و با همکاری اعضای کارگروه های فنی انجام می شود لذا سعی بر آن است تا در مطالعات فنی به علوم مرتبط با منابع آب ، توجه نموده و با رعایت دستورالعمل های مربوطه ، در جهت تدقیق مطالعات گام برداشته شود.
امید است با تشکیل کارگروه های فنی در بخش های مختلف و اشتراک اطلاعات علمی ، شاهد افزایش اثر بخشی مطالعات فنی طرح های منابع آب استان باشیم.