مشارکت حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری عاملی برای افزایش اقتدار ملی است

اورسجی با بیان اینکه قدرت سیاسی متضمن وجود رابطه بین نخبگان سیاسی و افراد تحت نفوذ است، خاطرنشان کرد: اقتدار به همراه اعتماد به نفس ملی یکی از مسائل کلیدی رشد هر کشور به حساب می آید.

به گزارش ساجد خبر، محمد مهدی اورسجی در گفت و گو با گلستان ما، اظهار کرد: اقتدار به معنای داشتن قابلیت و مشروعیت که استفاده از قدرت، یکی از ویژگیهای نظام سیاسی است.

دبیر حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی گلستان با بیان اینکه قدرت سیاسی متضمن وجود رابطه بین نخبگان سیاسی و افراد تحت نفوذ است، خاطرنشان کرد: اقتدار به همراه اعتماد به نفس ملی یکی از مسائل کلیدی رشد هر کشور به حساب می آید.

وی افزود: می توان گفت انتخابات سالم و پرشور با چهار واسطه باعث افزایش اقتدار ملی خواهد شد که اولین آن افزایش روحیه خودباوری و اعتماد به نقش مردمی است.

اورسجی اذعان کرد: افزایش مشروعیت حکومت ودر نتیجه افزایش قدرت و اعتبار آن در عرصه بین المللی به همراه انتخاب افرادی دلسوز و آگاه جهت تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های کشور از دیگر مولفه های افزایش اقتدار ملی می شود.

دبیر حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی گلستان با بیان اینکه حضور حداکثری رفع تهدیدات بالقوه و بالفعل دشمنان را به همراه دارد، یادآورشد: زمانی که مردم احساس کنند رای آنها موثر است و خودشان در تعیین حاکمان شان نقش اساسی دارند، روحیه خود باوری و اعتماد در ایشان تقویت می شود.

وی متذکرشد: باید توجه داشت که در حکومت دینی ونظام ولایی، هرگز الهی بودن و مبنای آسمانی داشتن، مستلزم نفی نقش مردم و غفلت از خواست و اراده آنها نیست بلکه در نظام اسلامی تنها راهبرد دستیابی به مردم سالاری حقیقی حاکمیت دینی است و هیچ مکتب و نظامی به اندازه اسلام برای انسان موضوعیت قائل نشده است.

اورسجی گفت: با توجه به نقش مشارکت سیاسی در سیاست گذارهای خارجی و داخلی، حکومت می باید با راهکارهایی چون توجه به مشکلات اساسی مردم، جلب مشارکت نخبگان، توجه به جوانان و نیازهای آنان، استفاده از تبلیغات مناسب، توجه به ویژگی های نقاط مختلف کشور و کنترل مناسب مخالفین مشارکت گسترده در انتخابات پیش رو را تضمین نماید.