ضرورت محلول پاشی و کود آبیاری مزارع سیب زمینی با کودهای پتاس بالا

با هدف افزایش غده بندی سیب زمینی، محلول پاشی و کود آبیاری با کودهای پتاس بالا ضروریست.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان گفت: با توجه به سرما زدگی اواخر زمستان مزارع سیب زمینی استان ،مزارع همچنان در مرحله رویشی قرار دارد در حالی که پارسال این روز ها برداشتت سیب زمینی استان  آغاز شده بود.

محمد رضا عباسی افزود: به کشاورزان سیب زمینی کار توصیه می شود برای آغاز مرحله غده زایی ، مزارع خود را با کودهای پتاس بالا بدون ازته محلول پاشی و کود آبیاری کنند.

وی به کشاورزان توصیه کرد، با توجه به تاخیر ۲۰ تا ۳۰ روزه فصل برداشت دربرداشت محصول سیب زمینی خود عجله نکنند.