در گفت و گو با دبیراجرائی خانه کارگر گلستان عنوان شد؛

قراردادهای موقت تبدیل به قراردادهای چند ماهه و یا سفید امضا شده اند

دبیر اجرائی خانه کارگر استان گلستان گفت:شروع قرارداد موقت که در سنوات قبل به‌صورت دو و سه ساله مرسوم بوده است اکنون بدون هیچ نظارتی تبدیل به قراردادهای یک‌ماهه، دوماهه و حداکثر یک‌ساله و سفیدامضا شده است

پایگاه خبری تحلیلی ساجد خبر– حال و روز این روزهای مشاغل کارگری خوب و نیست و اگر چه در قوانین کار بندهای حمایتی برای کارگران برای حفظ حق و حقوق آنها آورده شده اما در عمل این قوانین به شکل دیگری اجرا می شود و کارگران برای گذران زندگی چاره ای جز تن در دادن به امضای قراردادهای سفید امضا و یا کوتاه مدت بدون پشتوانه ندارند.

غلامرضا طالبا در رابطه با ابهامات ماده ۷ قانون کار که بسیاری از کارگران بر آن اعتراض دارند، اظهار کرد: ماده ۷ وتبصره آن در قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ این قانون ، در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود و با توجه به اینکه ماده ۷ صراحت دارد ولی متاسفانه شروع قرارداد موقت که در سنوات قبل به‌صورت دو و سه ساله مرسوم بوده است اکنون بدون هیچ نظارتی  تبدیل به قراردادهای یک‌ماهه، دوماهه و حداکثر یک‌ساله و سفیدامضا شده است.

طالبا افزود: مرسوم شدن این موضوع به ‌سرعت تبدیل به ابزاری در دست برخی کارفرمانماها برای تحت فشار قراردادن نیروی کار شده است.
دبیر خانه کارگر گلستان گفت: ادامه این فرآیند و عدم اطمینان نیروی کار نسبت به امنیت شغلی خود باعث ایجاد استرس برای نیروی کار و کاهش بهره‌وری و راندمان برای کارفرما خواهد شد، زیرا کارگرانی از این دست، به هیچ وجه چشم‌انداز روشنی برای شغل خود جهت تأمین معیشت و نیازهای خانواده خود  ندارند و نخواهند داشت.

وی اظهار کرد: زمانی که  قانون کار درسال ۱۳۶۹به تصویب رسید دولت موظف شد براساس تبصره همین ماده قانونی کارهای مستمر وغیرمستمر را تهیه وتصویب نماید. اما بعد از گذشت مدت زمان طولانی درسال  ۹۸ آئین نامه آن به تصویب رسید وقرارداد کار در کارگارهای غیرمستمر رابه مدت چهارسال معین کرد ولی چون نظارت کافی انجام نمی شود بعضی از کارفرمایان  از این مساله سوء استفاده می کنند.

طالبا با بیان اینکه صنعتی نبودن استان نیز تاثیر بسزائی بر کارگران و نحوه قراددادهای آنان داشته است، اظهار کرد: ببینید درمقطعی از زمان این مصوبه که این منطقه به دلیل کشاورزی بودن نیازی به صنعتی شدن ندارد، به شدت به ضرر استان شد و متاسفانه دراین مدت هم نتوانستند صنایع تبدیلی بخش کشاورزی رو در استان بدلیل بعضی ازمشکلات  فعال کنند ، که همین امرباعث شده درصنعت رتبه ۲۷کشور و درآمدسرانه درپایین ترین قراربگیریم وعلاوه بر درآمد استان تاثیربسزایی داشت وکارگران هم ازاین قاعده مستثنی نبودند و متضرر شده اند.

وی با بیان اینکه هم اکنون تعدادبیمه شدگان دراستان به اندازه بازنشستگان استان های همجوار گلستان هستند، گفت: در استان گلستان تعدادکارگرانی که در واحدهای تولیدی صنعتی وخدماتی کشاورزی مشغول به کار هستند حدودا ۱۷۰هزارنفر  وکل بیمه شده های ما در سازمان تامین اجتماعی  ۲۶۰هزارنفر است که باخانواده تحت پوشش آن ها حدودا ۴۴درصد از جمعیت استان را تشکیل می دهند.

وی گفت: در گلستان تعداد پرونده بازنشسته ومستمر بگیر ازکار افتاده وبازمانده تاپایان سال ۹۹حدودا ۵۰هزار نفربود وتعدادی که مستمری بگیرهستند حدودا ۵۳هزار نفر را شامل می شوند  و این افراد ممکن است کسانی  باشند که حقوق پدرومادرخودش را به عنوان بازمانده دریافت می کنند که دارای یک پرونده ویک کدمستمری هستند.

دبیر خانه کارگر بیان کرد: وضعیت جامعه کارگر ی وبازنشسته همانطورکه در رکود اقتصادی هستیم وتحریم ظالمانه بر ما روا داشته شده، درخوش بینانه ترین حالت ۳۵ درصد باحقوق حداقلی زیرخط فقر برای جلمعه کارگزی است و  بازنشستگان وکارگران چگونه به سختی روزگار می گذرانند.

طالبا افزود: خوشبختانه امسال نمایندگان جامعه کارگری درشورای عالی کار و نمایندگان جامعه بازنشستگی تمام تلاش خود را برای رفاه بیشتر این قشر به کار گرفتند وبراساس نرخ تورم که بانک مرکزی اعلام کرده، افزایش دستمزدها را انجام دادند تا بتوانند رضایت نسبی بازنشستگان ومستمری بگیران بدست انجام دهند ولی تاتامین نظرات جامعه کارگری فاصله زیادی داریم.