برکناری دو پرسنل خاطی توسط شهردار گرگان

بعد از انتشار تخلف دو پرسنل شهرداری گرگان ، دکتر دادبود شهردار گرگان بعد از پیگیری های لازم دستور عزل دو پرسنل خاطی را داد.

به گزارش ساجد خبر، گزارشی در روزهای گذشته در این پایگاه خبری منتشر شد که برخی پرسنل شهرداری گرگان در مسیر کمربندی تخلف کرده و مبالغی را به صورت غیر قانونی دریافت کرده اند.

در همین راستا اسناد و مدارکی نیز در دست بود که صحت ادعای این پایگاه خبری را تایید می کرد.

بر همین راستا دکتر دادبود شهردار گرگان بعد از اطلاع از این موضوع و پیگیری ماجرا دستور داد دو پرسنل این واحد را برکنار کنند.

دادبود با این کار نشان داد شهرداری است که به رسانه ها و نظارت آنها احترام می گذارد و در مقابل نابسامانی های سازمان خود نیز می ایستد و قاطعانه برخورد می کند.

در کنار اقدامات شایسته ای چون ساخت شهربازی مدرن ، بازار هفت شهر و قهرمانی تیم بسکتبال شهرداری گرگان طی چهار سال گذشته ، شاهد اقدامات خوبی در مبارزه با فساد و تخلفات اداری در سازمان عریض و طویل شهرداری گرگان هستیم که نشان از قاطعیت ، شفافیت شهردار و مجموعه حراست دارد .