نشست با پرورش دهنده ماهیان گرمابی

نشستی با پرورش دهنده ماهیان گرمابی در تسریع کردن انعقاد قرارداد و تفاهم نامه و مزرعه الگویی، در مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان برگزار شد

به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان، این نشست با حضور دکتر آقایی مقدم، رئیس مرکز، مسئول بخش ارزیابی ذخایر و مسئول رابط ترویج با یکی از پرورش دهندگان ماهیان گرمابی استان برگزار شد.

موارد مختلف از جمله تسریع و ارائه راهکارهای مناسب اجرایی مزرعه الگویی، ارائه راهکارهای مناسب پرورش در امر مدیریت آب، مدیریت تغذیه و غذا دهی، پیشنهاد پرورش گونه های مناسب ماهی در راستای راندمان تولید و رشد اقتصادی و سوددهی بیشتر پرورش دهنده وانجام تعهدات طرفین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان به منظور انجام تعهدات و موفقیت آمیز شدن این طرح، بین طرفین تفاهم نامه و قرارداد منعقد گردید.