برای کاهش زمان کارشناسی ؛

خداحافظی محاکم گلستان با کارشناسان رسمی بدقول

رئیس کل دادگستری گلستان می گوید: پارسال بیش از 10 هزار پرونده به علت بدعهدی کارشناسی رسمی ، تجدید وقت شده است .

هادی هاشمیان گفت: در پرونده های تخصصی ، قاضی برای صدور رای نیاز به نظر کارشناس فن و متخصص در آن حوزه دارد و به همین منظور پرونده را به کارشناسان رسمی آن حوزه ارجاع می کند و مدت معینی به کارشناس برای اعلام نظریه کارشناسی مهلت می دهد تا پس از دریافت این نظریه و بر اساس شواهد و مدارک ، رای صادر کند .
وی افزود: متاسفانه برخی کارشناسان در مهلت تعیین شده نظریه کارشناسی را به دادگاه ارائه نمی کنند و با این کار فقط پارسال سبب تجدید وقت رسیدگی بیش از ۱۰ هزار پرونده در محاکم استان شده اند .
هادی هاشمیان افزود: تجدید وقت این پرونده ها به زبان ساده یعنی قاضی به علت نبود نظریه کارشناسی در پرونده نمی تواند رای صادر کند و مجبور می شود تا زمان اعلام نظر کارشناسی ، تاریج جدید برای رسیدگی پرونده تعیین کند که ممکن است چند ماه بعد باشد . این کار هم به ضرر مردم است و میانگین روزهای رسیدگی به پرونده ها را طولانی می کند هم وقت و هزینه اضافی به دادگستری تحمیل می کند .
رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای کاهش موارد اینچنینی به همه شعب تکلیف کرده ایم ، امسال کارشناسانی را که بدون عذر موجه در مدت تعیین شده نظریه کارشناسی را به دادگاه ارائه نکرده اند به تخلفات معرفی کنند .
او ادامه داد: همچنین از این پس محاکم گلستان به همکاری با کارشناسانی که در زمان تعیین شده ، نظریه کارشناسی را به دادگاه تحویل ندهند ، پایان می دهند و دیگر به آنان پرونده کارشناسی ارجاع نخواهند داد.
او گفت: معطل ماندن پرونده ها برای نظریه کارشناسی، زمان رسیدن طرفین پرونده به حق و حقوق شان را به تاخیر می اندازد و در برخی موارد خسارات جبران ناپذیری به اصحاب دعوی وارد می کند .