رئیس ستاداقامه نمازاستان:

بیش از۳۶۰هزاردانش آموز از برنامه های ستاد در شبکه شاد بهره مند هستند

رئیس ستاد اقامه نماز استان گلستان گفت: بیش از ۳۶۰ هزار دانش آموز و ۵۵۰هزارخانواده و ۲۶هزار معلم در سطح استان وجود دارد که میتوانند از برنامه های ستاداقامه نماز در بسترشبکه شاد بهره مند شوند

به گزارش پایگاخ حبری- تحلیلی ساجد خبر، محمدی در جلسه شورای اداری شهرستان ترکمن اظهار کرد :باتوجه به شرایط کرونایی برنامه های ستاد اقامه نماز نیزبر محورفضای مجازی بخصوص با استفاده ازظرفیت شبکه شادآموزش وپرورش برنامه ریزی شده است.

وی بااشاره به وجودبیش از۳۶۰هزاردانش آموز و ۵۵۰هزار خانواده و۲۶هزار معلم درسطح استان که ازشبکه شادبهره مند میشوند گفت: براین اساس ستاداقامه نمازبرای دانش آموزان، خانواده ها و معلمین این بستر رادرفضای شاد ایجاد نموده تا درراستای گسترش فرهنگ نمازگام های موثری برداشته شود.

محمدی افزود:ستاداقامه نماز کشور موضوعات فلسفه، اسرار، آداب واحکام نماز را در چارچوب کلیپ هایی درفضای شبکه شاد تنظیم کرده وعلاقه مندان میتوانند ازاین موضوعات بهره معنوی لازم راببرند.

وی درپایان افزودحجت الاسلام درویشی در شهرستان ترکمن بعنوان مسئول ستاداقامه نمازمعرفی گردید.