در دیدار رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گلستان با مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان مطرح شد ؛

تقویت رویکرد حسابرسی عملکرد در نظام مسائل استان و حل آنها از جمله در حوزه فرهنگ تقریب

سرپرست دانشگاه مذاهب (گنبد کاووس) با اشاره به یکی از اهداف اصلی و اساسی دانشگاه مذاهب اسلامی در ترویج فرهنگ تقریب از جمله در استان گلستان خواستار همکاری نظارتی این اداره کل در این ماموریت بزرگ از طریق حسابرسی عملکرد دستگاه های دولتی و عمومی استان شدند.

دکتر بیارجمندی سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی (گنبد کاووس) در دیداری با آقای غلامحسین زارعی مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان گلستان ،ضمن تبریک انتصاب ایشان ؛ با نقدی بر روش سنتی حسابرسی های صورت های مالی بدون توجه به ارزیابی فعالیت های حاصله و کارآیی و نیز بهبود اثربخشی در اجرای روش ها و عملیات ،خواستار احصاء مسائل عمده استان و راهبری دستگاه های ذیربط برای حل مسائل یاد شده مبتنی بر حسابرسی عملکرد شدند.

سرپرست دانشگاه مذاهب (گنبد کاووس) با اشاره به یکی از اهداف اصلی و اساسی دانشگاه مذاهب اسلامی در ترویج فرهنگ تقریب از جمله در استان گلستان خواستار همکاری نظارتی این اداره کل در این ماموریت بزرگ از طریق حسابرسی عملکرد دستگاه های دولتی و عمومی استان شدند.

در این دیدار مدیرکل دیوان محاسبات با مهم بر شمردن فرهنگ تقریب و تقویت آن از این پیشنهاد استقبال و اصل حسابرسی حرفه ای عملکرد را جزو ماموریت های اصلی این دیوان در دوره مدیریت جدید برشمردند و از همکاری های فکری و اندیشه ورزی در این جهت استقبال کردند.

در پایان راهکارهای قانونی حمایت این اداره کل از همکاری های علمی و فرهنگی دستگاه های ذیربط با این دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.