مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای گلستان:

کاهش ۵۷ درصدی بارش های ماه فروردین سال ۱۴۰۰گلستان نسبت به آمار بلند مدت/ کاهش ۸۸ درصدی رواناب رودخانه ها

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: برمبنای آمار ایستگاههای باران سنجی شرکت آب منطقه ای، متوسط مقدار بارندگی استان در ماه فروردین سال 1400 حدود 24 میلیمتر بوده است که نسبت به بارندگی ماه مشابه دوره بلند مدت که 56 میلی متر است، 57 درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس  حسین دهقان اظهار کرد: بارندگی تجمعی ۷ ماهه مهر ۱۳۹۹ لغایت ماه فروردین سال ۱۴۰۰ حدود ۲۴۴ میلیمتر است که در مقایسه با متوسط دوره آماری بلند مدت  مدت مشابه (۳۵۹ میلیمتر) ۳۲ درصد کاهش داشته است .

وی اضافه کرد: بارندگی در دوره هفت ماهه فوق الذکر در مقایسه با متوسط بلند مدت دوره مشابه در حوضه های آبریز گرگانرود ۳۵ درصد، قره سو و نکارود علیا ۳۴ درصد، خلیج گرگان ۳۲ درصد و در اترک در استان گلستان ۲۲ درصد کاهش را نشان می دهد.
وی افزود: حجم رواناب اندازه گیری شده در ایستگاههای شاخص رودخانه های اصلی استان، در ماه فروردین سال ۱۴۰۰ نسبت به متوسط دوره بلند مدت ماه مشابه بین ۶۱  تا ۸۸  درصد کاهش را نشان می دهد و حجم آبدهی تجمعی رودخانه های استان در ۷ ماهه مهر ۱۳۹۹ لغایت ماه فروردین سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه متوسط بلند مدت ۳۹ تا ۷۶ درصد کاهش داشته است .
مهندس دهقان تصریح کرد: مقایسه حجم آب موجود درآبخوانهای استان در ماه فروردین ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه  دوره بلند مدت نشان می دهدکه حجم آب در آبخوان کم عمق حدود ۱۱۹ میلیون مترمکعب کاهش و در آبخوان عمیق حدود ۴۴ میلیون متر مکعب کاهش داشته است.