فرماندار علی آباد:

سهمیه آرد نانوایان شهرستان ۱۷ تن افزایش یافت

فرماندار شهرستان علی آباد کتول گفت: در راستای افزایش کیفیت نان خبر ازافزایش ۱۷ تن سهمیه آرد دراین شهرستان داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ساجد خبر، مجتبی جمالی فرماندار ورئیس کارگروه آردونان شهرستان ضمن تاکید بر نظارت کنترل مستمر بر خبازی ها اظهار کرد: در ان شهرستان حدود ۱۶۴ نانوایی با سخمیه آرد دولتی و ۳۰ نانوایی با سهمیه آرد آزاد فعالیت میکنند.

وی افزود: سهمیه ارد شهرستان ۲۹۰ تن بود که حالا با پیگیری های اتجم شده حدود ۱۷ تن به آن اضافه شده و امید د اریم با پیگری های بیشتر و به تناسب جمعیت شهرستان سهمیه مناسبی را در اختیار نانوایان قرار دهیم.

در ادامه این جلسه، رئیس اتحادیه خبازان شهرستان علی آباد گفت: با نظارت و کنترل مستمر بازرسان و با همیاری وهمکاری مردم ، درصورت مشاهد نان بی کیفیت از سوی هرواحدخبازی سهمیه آنان کسر و به واحدهای خبازی با کیفیت افزوده خواهد شد .

سید مسلم حسینی افزود: مردم مشارکت جدی تری در بحث نظارت و کنترل نانوایی ها درتمامی موارد بااتحادیه خبازان شهرستان  داشته باشند.