فرماندار بندر ترکمن:

جهش ویروس کرونا وعادی انگاری مردم باعث شیوع بیشترویروس می شود

فرماندار بندر ترکمن گفت: جهش ویروس کرونا وعادی انگاری مردم دوعاملی هستندکه میتوانندباعث شیوع بیشترویروس کروناشده مارابا چالش های جدی مواجه کنندلذامردم بایدحتی الممکن ازهرگونه تجمعات خودداری کنند.

به گزارش پایگاه خبری ساجد خبر، سید صادق شیرنگی درحاشیه جلسه ستادکرونای شهرستان  اظهار کرد:باتوجه به شیوع پیک چهارم کروناوشیب صعودی آمارمبتلایان دراستان باید همه دست به دست هم دهیم تا باکمترین مشکل ازاین پیک عبورکنیم.

وی باابرازنگرانی ازشیوع پیک چهارم کروناگفت:متاسفانه برخی ازمردم درنمازهای جمعه وجماعات ودرنمازهای تراویخ پایبندبه اصول وشیوه نامه های بهداشتی نیستندواین امرسلامت سایرین رابه مخاطره میندازد.

شیرنگی افزود: بااشاره به اینکه همه دوست داریم ازفیوضات ماه رمضان وجمعه وجماعات باحضوردرمساجدبهره مندشویم افزودامااکنون هرگونه تجمعی مخاطره آفرین است وازطرفی متاسفانه برخی ازمردم درنمازهای جماعات وجمعه ودرنمازهای تراویخ پایبندبه اصول وشیوه نامه های بهداشتی نیستندواین امرسلامت سایرین رابه مخاطره میندازدکه باید تذکرجدی به این افرادی که به این امور بی توجه اندداده شود.