رئیس کمیته امدادامام ره شهرستان بندرترکمن:

قصدداریم تاپایان سال ۱۴۰۰تمام ایتام و فرزندان محسنین راتحت حمایت قراردهیم

رئیس کمیته امدادامام ره شهرستان بندرترکمن گفت: قصد داریم درقالب پویش ایران مهربان تاپایان سال ۱۴۰۰تمام ایتام و فرزندان محسنین راتحت حمایت قراردهیم.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، بخشی درحاشیه نشست هماهنگی با فرماندهان پایگاه های بسبج درمحل سپاه شهرستان ترکمن  بااشاره به توافقنامه کمیته امدادامام ره و ناحیه مقاومت بسیج ستاد کل درراستای تحت حمایت قراردادن ۲۰۰۰۰یتیم  اطهار کرد: درهمین راستا سهمیه حمایتی نیز برای شهرستان ترکمن در نظر گرفته شد که درهمین راستا نشستی با فرماندهان حوزه ها برگزار و فرآیند کارتشریح شد.
وی افزود: قصدمااین است که درقالب پویش ایران مهربان تا پایان سال ۱۴۰۰تمام ایتام و فرزندان محسنین تحت پوشش قرارگیرند.