رئيس مركز تكثير و حفاظت از ذخاير ماهيان خاوياري شهيد مرجاني خبر داد:

تکثیر فیل ماهی پرورشی برای اولین بار در استان

رئيس مركز تكثير و حفاظت از ذخاير ماهيان خاوياري شهيد مرجاني گفت: امسال براي نخستين بار تكثير يك قطعه فيلماهي پرورشي در اين مركز انجام شد كه از اين ماهي 5 كيلوگرم تخم سيال و 55 هزار قطعه لارو به دست آمد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی اداره کل شیلات گلستان دکتر علیرضا ابراهیمی با علام این خبر بیان داشت: این تکثیر با مشارکت بخش خصوصی در زمینه تامین مولد نر،انجام گرفت که در حال حاضر لاروهای موجود به مرحله تغذیه فعال رسیده و در سالن ونیرو در حال پرورش می باشند.

وی با اشاره به اهمیت تکثیر گونه فیلماهی گفت: این تکثیرها، جهت پشتیبانی و رفع نیاز به بچه ماهی مجتمع پرورش ماهیان خاویاری گمیشان، ضروری است که با این کار می توان نیاز به مولدین دریایی را نیز کاهش داد.

وی افزود: همچنین در فصل تکثیر سال جاری،در کنار تکثیر فیلماهی، تکثیر ماهی قره برون نیز در دو مرحله انجام شد که در مرحله اول تعداد ۷ قطعه ماهی قره برون ماده و ۱۲ قطعه قره برون نر در مرکز شهید مرجانی تکثیر شد که از این تعداد ۶ قطعه به هورمون جواب داده که در نتیجه ۲۵ کیلوگرم تخم سیال استحصال شده، که با در نظر گرفتن درصد لقاح ۸۰ درصد، تعداد ۶۰۰ هزار قطعه لارو یکروزه به سالن ونیرو انتقال یافت و شروع به تغذیه فعال نموده است.

وی گفت: در مرحله دوم تکثیر ماهی قره برون نیز تعداد ۴ مولد ماده و ۱۰ مولد نر، تکثیر شد و میزان ۱۳ کیلوگر تخم سیال به سالن انکوباتور انتقال یافت که امیدواریم با درصد لقاح ۸۰ درصد از این مرحله ۴۰۰ هزار قطعه به سالن ونیرو انتقال یابد که در مجموع دو مرحله تکثیر ۱ میلیون قطعه لارو به سالن ونیرو منتقل می شود.

رئیس مرکز تکثیر و حفاظت از ذخایر ماهیان خاویاری شهید مرجانی با بیان اینکه ۷۰ درصد لاروهایانتقال یافته به سالن ونیرو قابلیت رهاسازی را دارند تصریح کرد: انتظار می رود امسال ۷۰۰۰۰۰ قطعه بچه ماهی قره برون در دریا رهاسازی گردد.

دکتر ابراهیمی در پایان گفت: مرکز شهید مرجانی از گذشته تاکنون از اهمیت و تاثیرگذاری بسیاری در زمینه حفظ گونه های ارزشمند ماهیان خاویاری برخوردار بوده استو از مهم ترین ظرفیت های تکثیر و رهاسازی ماهیان خاویاری در کشور به شمار می رود. همچنین این مرکز توانسته نقش بسزایی در بازسازی بانک ژنی ماهیان خاویاری نیز داشته باشد.

لازم به ذکر است مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری شهید مرجانی در ۴۵ کیلومتری شمال شرقی گرگان و در ۲۳ کیلومتری امتداد جاده آق قلا ـ گنبد به مساحت ۱۵۰ هکتار مابین روستای اوچ تپه و چین سیبلی واقع شده است.