سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان:

موفقیت در سازمان ها وابسته به وجود منابع انسانی است

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گلستان گفت: موفقیت سازمان ها در گروه توجه به نیروی انسانی و ایده های نوآورانه است.

به گزراش حبرنگار پایگاه خبری ساجد خبر، نورالله عباسی در  سالروز ملی منابع انسانی اظهار کرد: ارزشمند ترین و اساسی ترین رکن هر جامعه منابع انسانی آن است که در صورت استفاده صحیح ، به موقع و بجا  از توانمندی های این منابعف می توان ضعف های درونی و بیرونی سازمان را به صورت بارز، رفع کرد و قوت های درونی و فرصت های برونی را به بهترین شکل یه خدمات سازمان در آورد.

وی افزود: یکی از بزرگترین آفت هایی که سازمان های را تهدید می کند، گرفتار روزمرگی شدن و عدم بازنگری در رویکردها است و این مطلب ، ضرورت رویکردهای نوآوررانه با هدف ارتقای بهره وری منابع انسانی و تعالی سازمان ، یادآور می سازد.

عباسی گفت: این روز به ما یاد آور می شود که موفقیت در یازمان ها به وجود منابع انسانی وابسته است و مدیران باید با هم در جهت سازی اهداف فردی و سازمانی ، مهارت و انگیزه منابع انسانی در مسیر تحقق اهداف سازمان به هم افزایی و بهره وری برساند.