رئيس مركز تكثير و حفاظت از ذخاير ماهيان خاوياري شهيد مرجاني خبر داد:

تکثیر فیلماهی پرورشی برای اولین بار در استان

رئيس مركز تكثير و حفاظت از ذخاير ماهيان خاوياري شهيد مرجاني گفت: امسال براي نخستين بار تكثير يك قطعه فيلماهي پرورشي در اين مركز انجام شد كه از اين ماهي 5 كيلوگرم تخم سيال و 55 هزار قطعه لارو به دست آمد.

به گزارش پایگاه خبری ساجد خبر،علیرضا ابراهیمی با اعلام این خبر اظهار کرد: این تکثیر با مشارکت بخش خصوصی در زمینه تامین مولد نر،انجام گرفت که در حال حاضر لاروهای موجود به مرحله تغذیه فعال رسیده و در سالن ونیرو در حال پرورش می باشند.

وی با اشاره به اهمیت تکثیر گونه فیلماهی گفت: این تکثیرها، جهت پشتیبانی و رفع نیاز به بچه ماهی مجتمع پرورش ماهیان خاویاری گمیشان، ضروری است که با این کار می توان نیاز به مولدین دریایی را نیز کاهش داد.

ابراهیمی افزود: همچنین در فصل تکثیر سال جاری،در کنار تکثیر فیلماهی، تکثیر ماهی قره برون نیز در دو مرحله انجام شد که در مرحله اول تعداد ۷ قطعه ماهی قره برون ماده و ۱۲ قطعه قره برون نر در مرکز شهید مرجانی تکثیر شد که از این تعداد ۶ قطعه به هورمون جواب داده که در نتیجه ۲۵ کیلوگرم تخم سیال استحصال شده، که با در نظر گرفتن درصد لقاح ۸۰ درصد، تعداد ۶۰۰ هزار قطعه لارو یکروزه به سالن ونیرو انتقال یافت و شروع به تغذیه فعال نموده است.

وی گفت: در مرحله دوم تکثیر ماهی قره برون نیز تعداد ۴ مولد ماده و ۱۰ مولد نر، تکثیر شد و میزان ۱۳ کیلوگر تخم سیال به سالن انکوباتور انتقال یافت که امیدواریم با درصد لقاح ۸۰ درصد از این مرحله ۴۰۰ هزار قطعه به سالن ونیرو انتقال یابد که در مجموع دو مرحله تکثیر ۱ میلیون قطعه لارو به سالن ونیرو منتقل می شود.

رئیس مرکز تکثیر و حفاظت از ذخایر ماهیان خاویاری شهید مرجانی با بیان اینکه ۷۰ درصد لاروهای   انتقال یافته به سالن ونیرو قابلیت رهاسازی را دارند تصریح کرد: انتظار می رود امسال ۷۰۰۰۰۰ قطعه بچه ماهی قره برون در دریا رهاسازی گردد.

ابراهیمی در پایان گفت: مرکز شهید مرجانی از گذشته تاکنون از اهمیت و تاثیرگذاری بسیاری در زمینه حفظ گونه های ارزشمند ماهیان خاویاری برخوردار بوده است   و از مهم ترین ظرفیت های تکثیر و رهاسازی ماهیان خاویاری در کشور به شمار می رود. همچنین این مرکز توانسته نقش بسزایی در بازسازی بانک ژنی ماهیان خاویاری نیز داشته باشد.