فرماندار کلاله:

زنگ هشدار کرونا در کلاله به صدا درآمد

فرماندار کلاله گفت: وضعیت شسوع ویروس کرونا در کلاله روند صعودی داشته است به طوری که امکان تغییر وضعیت شهرستان از حالت زرد به نارنجی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ساجد خبر، ابراهیمی تودرواری در جلسه ستاد کرونا این شهرستان اظهار کرد: با توجه به زرد بودن وضعیت ورود خودروهای غیر بومی از شهرستان قرمز به شهرستان کلاله ممنوع می باشد.

وی افزود: دستگاه های اجرائی شهرستان بنا به موقعیت کاری و نیروی انسانی موجود، تعداد کارمندان خود را به دو سوم کاهش دهند و از ارائه خدمات به افراد بدون ماسک خودداری کنند.

در این جلسه دکتر فدائی رییس شبکه بهداشت و درمان کلاله تیز وضعیت بیماران بستری در بیمارستان کلاله را بخرانی خواند و افزود: شهروندان تا حد امکان از تردد غیر ضرور پرهیز کرده و پروتکل های بهداشتی را مرتب رعایت کنند.