مانور عملیاتی باز و بسته کردن دریچه‌های سد‌های گلستان

مانور عملیاتی باز و بسته کردن دریچه‌های سد‌های استان گلستان با هدف کنترل سالم بودن آنها و آمادگی در مواقع بحران، برگزار شد.
به گزارش ساجدخبر، به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز گلستان؛ استان گلستان ۱۴سد با حدود ۲۴۵میلیون مترمکعب، ظرفیت ذخیره دارد.
به سبب کاهش ۳۵درصدی ریزش‌های جوی، در حال حاضر ۹۵میلیون مترمکعب از این ظرفیت (حدود ۴۰درصد) تکمیل است.
قرار است مانور عملیاتی باز و بسته کردن دریچه‌های سد‌های گلستان، سالی ۲بار انجام شود.